Dielnimmers oan de tocht fan 2021


TiemnammeFerieningBemanning
1De PolywikelF.F.J. BernlefThaeke Johannes Kuipers (k) en Sander Postma
2De klompF.F.J. BernlefLucas van der Veer (k), Jorn Stavenga en Tjitte Hemstra
3Hoppathee -Jan Woudstra (k)
4Wytze ensaF.F.J. BernlefJan Wytze Zuidema (k), Anno Hofman, Marten Wytze Algra en Wim de Jager
5Esmeralda-Marieke Matthys (k)
6Ajeto-Minne Bonnema (k)


In hardstikkene goed doel Aldhaven 4 Foppe Steun KiKa in de strijd tegen kinderkanker Repko Snits foar al jo sportprizen Recreatieschap Marrekrite Voor iedereen die van de Friese natuur houdt